Reklamační řád

 

Reklamační řád

Internetového obchodu Drobnost pro radostTento Reklamační řád je nedílnou součástí všech Kupních smluv, resp. objednávek, ve kterých obchod Drobnost pro radost (Zuzana Goldschmidová) s provozovnou na adrese Plánická 3, 339 01 Klatovy 1, IČ: 03693406, vystupuje v postavení prodávajícího (dále jen „prodávající“), který dodává zboží svým obchodním partnerům v postavení kupujících (dále jen „kupující“). Reklamační řád stanovuje kupujícímu pro případ reklamace vad zboží a servisních oprav zboží dodaného prodávajícím (dále jen „zboží“) následující postup:

1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. Při převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen vždy okamžitě zkontrolovat, zda obsah zásilky odpovídá kupní smlouvě, co do množství a druhu zboží, přičemž se vychází vždy z údajů, jež jsou zaznamenány v informačním systému prodávajícího (dále jen „IS“). Pokud je při převzetí zásilky od dopravce znehodnocen nebo porušen originální obal, je kupující povinen při podepisování dokladu o převzetí zásilky takovou skutečnost uvést na tento doklad, který podepisuje. Při řešení všech škodových událostí, které nastanou v případech odeslání zboží prostřednictvím dopravce, je třeba postupovat podle platných obchodních podmínek tohoto dopravce. Pokud kupující zjistí mechanické poškození zboží, bez odkladu kontaktuje dopravce a sepíše (i dodatečně) zápis o škodě. Poté bez zbytečného odkladu musí kupující kontaktovat reklamační oddělení prodávajícího, kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena. Nedodrží-li kupující postup podle předchozí věty, jdou případné škody k jeho tíži.

2. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Vady, které existovaly při převzetí zboží, avšak projevily se až později, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit dle bodu 1.

3. Kupující musí prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží oznámit všechny vady zboží, které zjistil. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v dokladech a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat ihned zprávu o vadném plnění prodávajícímu, jinak platí, že bylo zboží dodáno řádně ve stanoveném množství, druhu i kvalitě.

4. Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

5. Práva z vadného plnění musí kupující uplatnit nejpozději do uplynutí doby stanovené v zákoně, není-i v Reklamačním řádu uvedeno jinak. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

6. Kupující zašle prodávajícímu e-mailem na adresu: obchod@drobnostproradost.cz anebo dopisem, případně se zbožím, na adresu Plánická 3, 339 01 Klatovy 1, doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím – fakturu, předávací protokol, záruční list aj.

7. Kupující při převzetí zboží a jeho prohlídce provádí rovněž kontrolu sériových čísel zboží a čísel vyznačených na záručním listě, a pokud zjistí rozdíl, musí kontaktovat ihned prodávajícího. Při nedodržení tohoto postupu se kupující přijímá riziko, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a číslem uvedeným na záručním listě nebude jeho reklamace uznána.

8. Uplatnit nároky z práv z vad plnění musí kupující bez zbytečného odkladu, není-li výše v Reklamačním řádu uvedeno jinak. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá ihned po převzetí zásilky od dopravce zprávu o vadách dodávky, není-li výše v Reklamačním řádu uvedeno jinak. Vyměněné zboží bude v případě oprávněné reklamace zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.

9. Jestliže kupující požaduje v rámci reklamace odstranění vad výměnou za jiné zboží nebo odstranění vad opravou či slevou z kupní ceny, je vždy povinen předložit prodávajícímu při reklamaci: kompletní zboží v originálním obalu (při nedodržení tohoto požadavku nese kupující plnou zodpovědnost za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci při vyřizování reklamace z důvodu neoriginálního obalu), neporušené originální nálepky (sériová čísla, záruční přelepky aj.), které nesmí být poškozeny nebo odstraněny. Díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem. Při nedodržení některého z požadavků uvedených v tomto článku nebude zboží k reklamaci přijato a bude zasláno kupujícímu zpět. Pokud nebude možno řádně uplatněnou a uznanou reklamaci vyřídit z objektivních důvodů výměnou za jiné zboží, prodávající kupujícímu poskytne finanční náhradu za reklamované zboží formou opravného daňového dokladu. Způsob vyřízení reklamace zboží vyplývá z reklamačních podmínek zboží, jež jsou stanovena dodavatelem zboží prodávajícího. Prodávající je pouze distributorem zboží a odpovídá kupujícímu za zboží pouze ve stejném rozsahu, v jakém vyhoví nárokům z vad zboží dodavatel zboží prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady zboží a není povinen vyhovět nárokům kupujícího z vad zboží, pokud těmto nárokům nevyhoví dodavatel zboží prodávajícího. Kupující se tímto práv z vadného plnění, která mu vzniknou za prodávajícím, a která nebudou dodavatelem prodávajícího uznány jako oprávněné, výslovně vzdává. Nároky kupujícího není prodávající povinen plnit, pokud tento nárok prodávajícího ke stejnému zboží neplní dodavatel zboží prodávajícího.

10. Kupující má možnost reklamovat písemně vždy na adrese Zuzana Goldschmidová, Plánická 3, 339 01 Klatovy 1, na e-mailové adrese: obchod@drobnostproradost.cz anebo se může domluvit na postupu reklamace telefonicky na čísle: +420 776 688 963 v pracovních dnech vždy od 16:00 do 18:00 hodin. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v tomto Reklamačním řádu. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

11. Kupující se zavazuje uplatnit reklamaci prostřednictvím formuláře Reklamační list, který je ke stažení v záložce Důležité informace – dokumenty ke stažení, na stránkách internetového obchodu Drobnost pro radost. Ve formuláři kupující vyplní informace o zboží, čísle faktury, označení zboží, sériovém čísle a popisu závady.

12. Prodávající se zavazuje nejpozději do třech pracovních dnů od obdržení reklamace zaslat e-mailem kupujícímu oznámení o přijetí reklamovaného zboží a o zapsání reklamace do knihy reklamací. O dalším průběhu reklamačního řízení bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

13. Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího osobně anebo dnem převzetí zboží kupujícím od dopravce anebo dnem, kdy kupující měl zboží od dopravce převzít, ale z důvodů ležících na jeho straně zboží nepřevzal. Doba na vyřízení reklamace je 30 dní, začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží a je ukončena dnem vyjádření prodávajícího o výsledku reklamačního řízení a jeho návrhu na vyřízení reklamace. Pokud s tímto vyjádřením kupující nesouhlasí, další doba, během níž se domlouvá jiný způsob vyřízení reklamace, se již do 30 denní lhůty nepočítá.

14. Prodávající není povinen reklamovat vady zboží a/nebo nahradit újmu způsobenou provozem zboží, funkčními vlastnostmi zboží ani újmu způsobenou neodborným používáním zboží, stejně jako újmu způsobenou vnějšími událostmi a chybnou manipulací, jinou manipulací, než jak je uvedeno v návodu na použití a údržbu. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka za jakost.

15. Prodávající poskytuje záruku za jakost na zboží v délce, která je uvedena v záručním listě a která vychází ze záruční doby poskytované výrobcem. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Záruční doba zboží opraveného případně vyměněného v reklamačním řízení dobíhá (pokračuje) podle záruční doby původního zboží. Toto se týká i případů, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou zboží s jiným sériovým číslem. Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, poskytuje se záruka za jakost jen v případech výslovně uvedených.

16. Prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu skutečně vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží a nákladů na opravu, jestliže:

- zboží bylo v reklamačním řízení posouzeno jako bezvadné (reklamace nebyla uznána)
- záruka již uplynula (reklamace nebyla uznána)
- bylo v reklamačním řízení zjištěno, že bylo se zbožím nevhodně zacházeno a kupující si žádá poškozenou část vyměnit nebo opravit (reklamace nebyla uznána)

17. V případě, že dojde k poruše zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní produkt. Délka záruční doby jednotlivého zboží je uvedena v záručním listě, který je nedílnou součástí dodávky zboží. Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.

18. V případě, že zboží neobsahuje záruční list, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců.

19. Náklady související s opravou zboží po záruční době, jež bylo zakoupeno u prodávajícího, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit.

20. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží vzniklé zanedbanou péčí nebo zacházením, které je v rozporu s návodem na použití a údržbu.

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo Reklamační řád změnit při změně souvisejících právních norem. Zboží, které v době změn bude součástí reklamačního řízení, bude posuzováno podle Reklamačního řádu platného v den přijetí reklamace.
  

Tento Reklamační řád je platný od 10.9.2022

V Klatovech dne 10.9.2022

Kontakt: obchod@drobnostproradost.cz

Zpět do obchodu