Rozdíl mezi Astrologií a Astronomií

Rozdíl mezi Astrologií a Astronomií?

 

Dnes jsme si pro vás připravili krátké povídání o tom, jak se liší Astrologie a Astronomie.

 

Slovo Astrologie vznikla z řeckých slov astron – hvězda a logos – slovo. Což česky znamená hvězdopravectví. Astrologie je tradiční hermetický obor a vědeckou společností je označována jako  pseudověda od 20.století. Její pravdivost nebyla nikdy spolehlivě dokázána. Je chápána jako západní tradice, založená na principu synchronicity a nikoliv kauzality. Převážně zkoumá vztah postavení nebeských těles k jevům na Zemi a příliš se nezabývá příčinami (například fyzikálními) tohoto vztahu. Protože také podle tohoto pohledu není deterministická. Popisuje sklony a tendence, neurčuje, že se něco musí stát. Výstupy astrologie nejsou exaktní nýbrž empirické. Astrologie je založena spíše na zkušenostech a tradici než na měřitelných a statisticky zpracovatelných výzkumech podle kritérií moderní vědy. Z tohoto pohledu je tedy spíše hermeneutikou, neboli interpretačním uměním a jej ji nutno řadit mezi esoterické nauky. Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vlivu postavení astrologických planet na člověka v okamžiku narození pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. Na rozdíl od astronomických planet jsou mezi planety v astrologii označovány i Slunce a Měsíc a západní tradice užívá pro sestavení horoskopu také postavení mnoha skutečných astronomických objektů (hvězdy, mlhoviny, asteroidy apod.) i řadu exaktně vypočtených astronomických bodů (např. Ascendent, lunární uzly, „bod štěstí“ apod.).

 

Slovo Astronomie z řeckého astron – hvězda a nomos – zákon. V českém překladu tedy hvězdářství. Astronomie je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronomie se podobně jako další vědy začala rozvíjet ve starověku. Na území Babylonie však nebylo k popisu používáno již vynalezené geometrie (grafy). První se z astronomie rozvíjela astrometrie, zabývající se měřením poloh hvězd a planet na obloze. Tato oblast astronomie měla velký význam pro navigaci. Podstatnou částí astrometrie je sférická astronomie sloužící k popisu poloh objektů na nebeské sféře, zavádí souřadnice a popisuje významné křivky a body na nebeské sféře. Pojmy ze sférické astronomie se také používají při měření času. Další oblastí astronomie, která se rozvinula, byla nebeská mechanika. Zabývá se pohybem těles v gravitačním poli, například planet ve sluneční soustavě. Základem nebeské mechaniky jsou práce Keplera a Newtona. Čínská astronomie má velice dlouhou historii a dějepisci považují Číňany za nejdůslednější a nejpřesnější pozorovatele nebeských jevů na světě.

 

 

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrologie&oldid=22239540 19.12.2022 17:37

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Astronomie&oldid=22522114  6.3.2023  22:25

 

Zpět do obchodu